Bent Nose Pliers

 

Piergiacomi PN-2002-PM

Piergiacomi PNB-2005

Piergiacomi PNB-2006

Piergiacomi PNB-2007

Piergiacomi PNB-2008

Piergiacomi PNB-2015

Piergiacomi PNB-2016

Piergiacomi PNB-2017

Piergiacomi PNB-2018