Rounded Nose Pliers

 

Piergiacomi PN-5025

Piergiacomi PN-5025/1

Piergiacomi PN-5025/2

Piergiacomi PN-5025/3

Piergiacomi PN-5025-Z

Piergiacomi PN-5028